Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

good-life
Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— N. Waheed
Reposted fromverronique verronique viaheavencanwait heavencanwait

February 17 2020

good-life
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense

February 14 2020

good-life
Reposted fromweightless weightless viaitmakesmecalm itmakesmecalm

February 03 2020

good-life
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

January 27 2020

good-life
7281 4fdf
Reposted fromchceuciec chceuciec via000monnnn066 000monnnn066
good-life
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viabigevilgrin00 bigevilgrin00
good-life
2410 3334
Reposted fromniewychowana niewychowana viasmaller smaller
good-life
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viaitmakesmecalm itmakesmecalm
good-life
0932 2b4a 500
Reposted fromnutt nutt viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 24 2020

good-life
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)

January 23 2020

good-life

January 21 2020

good-life
8731 39ad 500

January 16 2020

good-life
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapannakies pannakies
good-life
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeatkazz beatkazz

January 10 2020

good-life
2013 e2c1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
good-life
2014 5e59 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
good-life
Czy w ogóle da się przeżyć życie, nie wariując?
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
good-life
5604 6129 500
Reposted fromzyta zyta viaheavencanwait heavencanwait
good-life
1255 d16b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl